Regulamin konkursu plastycznego „Zainspirowani Sendlerową”

Data publikacji: październik 2018

Projekt jest realizowany w ramach 4. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, która wspiera lokalne inicjatywy społeczne i historyczne.

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Zainspirowani Sendlerową”

 

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Aleksandra Bąkowska – liderka projektu „Poznajemy życie Ireny Sendlerowej” i uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy

 1. Cele konkursu

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy historycznej inspirując się postacią Ireny Sendlerowej oraz pobudzenie wrażliwości i kreatywności u dzieci i młodzieży.

 1. Termin i miejsce nadesłania prac

Prace należy składać w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w terminie od 30 października do 20 listopada 2018 roku z przyklejonym formularzem zgłoszeniowym, który zawiera dane uczestnika.

 1. Adresaci konkursu

Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi gminy wiejskiej i miejskiej Słupca oraz Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.

 1. Zasady konkursu

Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną lub literacką. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie. Praca musi nawiązywać do życia i działalności Ireny Sendlerowej. Praca plastyczna może zostać wykonana dowolną techniką w formacie A4. Praca literacka musi być opowiadaniem lub wierszem nie dłuższym niż dwie strony A4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania prac. Na tylnej stronie każdej pracy musi być przyklejony formularz zgłoszeniowy, który zawiera dane uczestnika.

 1. Zasady oceny prac i przyznawania nagród

Jury powołane przez organizatorów konkursu oceniać będzie prace w 2 kategoriach:

 1. kategoria – praca plastyczna
 2. kategoria – praca literacka

W każdej kategorii Jury przyzna nagrodę I, II i III miejsca. Ocena pracy konkursowej dotyczyć będzie w szczególności:

 • zgodności pracy z tematyką,
 • inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki,
 • ogólnego wrażenia estetycznego.

Wyniki konkursu i nagrodzone prace biorące udział w konkursie będą zamieszczone na stronie facebook’owej projektu i strony szkoły LO Słupca oraz wyeksponowane w liceum. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone pod koniec listopada 2018 r. w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i dokładnej dacie, o których laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy – loslupca.pl.

Nadesłane prace konkursowe i formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(do przyklejenia na tylnej stronie pracy)

 

 

„Zainspirowani Sendlerową”

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………….

Klasa …………………………………………………………………………………..….…………..

Tytuł utworu (technika wykonania) ………………………………………………….………….……………………………………

Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………….…………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy

……………………………..……………………………………….…………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej szkoły LO Słupca.