Procedury bezpieczeństwa w LO

Data publikacji: sierpień 2020

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 01.09.2020r. 

Procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego  im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

I Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia

wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II Postanowienia ogólne

 1. Do szkoły może przychodzić tylko:
 2. a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 3. b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji

w warunkach domowych.

 1. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

 1. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się:
 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu,
 • utrata węchu i smaku.
 1. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest

niezbędna zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe

lub dezynfekcja rąk) oraz dystansu społecznego (min. 1,5m).

 1. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach i po telefonicznym uzgodnieniu. Telefony kontaktowe zamieszczone są na drzwiach wejściowych.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).
 3. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających lub odbierających uczniów z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m.
 4. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/opiekunami ucznia.
 5. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które

zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, stosuje się rozwiązania

minimalizujące ryzyko zakażenia.

III. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
 3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.
 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
 6. Na terenie szkoły prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur  i włączników.
 7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją oraz środkiem do dezynfekcji znajduje się przy każdym wejściu do szkoły
 8. Na parterze budynku głównego umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej i oddziału zakaźnego szpitala.
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem z zasadami  dezynfekcji rąk.
 10. Pojemnik na zużyte rękawice lub maseczki jednorazowe znajduje się na parterze budynku głównego i przy wejściu na salę gimnastyczną.
 11. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory wykorzystywane do ćwiczeń i prowadzenia  zajęć lekcyjnych   należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

IV Organizacja pracy szkoły

 1. Szkoła organizuje pracę w sposób ograniczający gromadzenie się poszczególnych grup uczniów oraz ich przemieszczanie. Tam gdzie będzie to możliwe lekcje będą odbywały się w jednym pomieszczeniu.
 2. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany czasu przerw między zajęciami.
 3. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
 4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 6. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników i nie udostępnia ich innym uczniom.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 8. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
 12. W bibliotece  wyznaczona jest  strefa dostępna dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 13. W bibliotece mogą  przebywać jednorazowo tylko dwie osoby wypożyczające lub oddające książki.
 14. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia biblioteki, dezynfekcję klamek, włączników i innych  powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 15. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 16. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 17. W sekretariacie szkoły mogą przebywać maksymalnie 2 osoby (poza pracownikiem sekretariatu) zachowując dystans społeczny lub 1 osoba z zewnątrz.

V Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium).
 1. Uczeń w izolatorium znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora.
 2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania ucznia ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 3. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 4. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzasadnionym podejrzeniu zakażenia ucznia.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu (w tym dezynfekcji).

VI Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

    a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

    b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

   c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

  d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu (w tym dezynfekcji) .
 1. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 2. W przypadku zaobserwowania u pracownika innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 1. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale II pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.
 2. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

VII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego, ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 1. Pozostali pracownicy szkoły/placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

 

VIII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba 

IX Postanowienia końcowe

Wszyscy Rodzice/prawni opiekunowie  zobowiązani są do podpisania deklaracji stanowiącej załącznik nr1 do Procedur bezpieczeństwa. Uczniowie podpisują deklarację stanowiącą załącznik  nr 2.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2