Stypendia sportowe Fundacji Mariusza Wlazłego

Data publikacji: grudzień 2016

Program stypendialny został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo.

Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w wieku od 10 do 17 lat, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.

Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty, którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wynosiła 3,7 i więcej;
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia sportowe w zakresie siatkówki;
  • sport jest dla nich pasją i powołaniem;
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Spośród chętnych ubiegających się o przyznanie stypendium, Fundacja zamierza wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym poziomie materialnym.

Wnioski o stypendium można składać przez cały rok kalendarzowy. Wypełnione wnioski i podpisane oświadczenia należy wysyłać drogą pocztową na adres Fundacji.

Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawna za prawdziwość danych podanych w składanych dokumentach.

Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjawlazlego.pl