Program stypendialny dla zdolnych maturzystów

Data publikacji: luty 2017

Fundacja im. Lesława A. Pagi w tym roku już po raz dziesiąty rozpoczęła realizację projektu Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

– są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
– wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
– ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
– uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Informacji udziela pedagog szkolny