Stypendia nie tylko dla maturzystów – przeczytaj koniecznie!

Data publikacji: maj 2017

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka

Fundusz utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz jest zasilany z darowizn indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Fundusz oferuje:

 • stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
 • stypendia na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),
 • możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych, rekomendowani m. in. przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać

do 1 czerwca 2017 roku.

 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku

Proszę o kontakt telefoniczny: 

797 901 114

Monika Kosmalska – Koordynator Programu Stypendialnego

 

Regulamin Funduszu „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka

 1. Z Funduszu Stypendialnego „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich.

 

 1. Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:
 2. stypendia „rekrutacyjne” w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (opłata rekrutacyjna, dojazd na uczelnię, nocleg); w przypadku, gdy w procesie rekrutacji jest obowiązkowy egzamin, stypendium może być podwyższone o koszty przygotowania do egzaminu (wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od wysokości kosztów rekrutacji);
 3. stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II i III rok studiów na zasadach opisanych w punkcie 17.

 

 1. O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
 2. zdają maturę w danym roku szkolnym;
 3. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
 4. pochodzą z niezamożnych rodzin;
 5. otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse Fundacji im. Stefana Batorego.

 

 1. Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
 2. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
 3. kopię świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Rekomendacja organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse powinna być przysłana bezpośrednio do Fundacji im. Stefana Batorego e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pldo 1 czerwca.

 

 1. Kapituła Funduszu, składająca się z przedstawicieli Fundatorów i Fundacji im. Stefana Batorego, wybiera kandydatów na stypendia. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

 

 1. Kapituła wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. Preferowani są kandydaci wybierający kierunki dające większe możliwości zatrudnienia. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).

 

 1. Kapituła ma prawo wybrać kandydatów, którzy nie spełniają wymogu 3d niniejszego regulaminu,  o ile spełniają pozostałe kryteria regulaminowe.

 

 1. Wybrani przez Kapitułę kandydaci podzieleni są na dwie grupy:
 2. grupa podstawowa – kandydaci, którzy mają zapewnione stypendium, jeśli dostaną się na studia i jednocześnie nie uzyskają stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;
 3. grupa rezerwowa – kandydaci, którzy mogą otrzymać stypendium, jeśli któryś z kandydatów z grupy podstawowej nie spełni warunków określonych w punkcie 13.

 

 1. W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batoregopowiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

 

 1. Stypendia rekrutacyjne i stypendia na studia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

 

 1. Stypendia rekrutacyjne przekazywane są w terminach uzgodnionych ze Stypendystą, wynikających z terminów płatności wyznaczonych przez uczelnie po dostarczeniu, o ile to możliwe, wyników egzaminów maturalnych.

 

 1. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
 2. przedłożenie do 30 sierpnia zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
 3. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;
 4. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.

 

 1. Stypendysta straci prawo do stypendium,jeśli:
 2. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
 3. przerwie studia;
 4. otrzyma stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.

 

 1. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 14, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

 

 1. Stypendyści zapraszani są na spotkania stypendystów organizowane przez Fundatorów.

 

 1. Stypendyści Funduszu mają możliwość ubiegania się o stypendia na drugi i trzeci rokstudiów. Stypendia w wysokości nie mniejszej niż 350 zł miesięcznie przyznawane są na  9 miesięcy (od października do czerwca). Aby ubiegać się o stypendium należy  do 15 września złożyć :
 2. zaświadczenie o rejestracji na kolejny rok studiów oraz poświadczoną kopię indeksu (strony dotyczące ukończonego roku akademickiego);
 3. esej „Jak pierwszy rok studiów wpłynął na moje życie i jakie mam plany na przyszłość” (500 słów);
 4. oświadczenie o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;
 5. informację o sytuacji materialnej rodziny.

 

Formularz dla kandydata
Formularz dla organizacji rekomendującej

Edycja 2017-2018 Stypendiów Pomostowych

Utworzono: 04 maj 2017

STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW na I rok studiów 

dla dotychczasowych stypendystów Towarzystwa Samorządowego

 

Zapraszamy ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, stypendystów Towarzystwa Samorządowego, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych zawiera następujące postanowienia:

 

 1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich  publicznych uczelniach akademickich.O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jakożołnierze zawodowi.

 

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznienastępujące kryteria:
 2. a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 3. b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVI edycji Programu,
 4. c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy, niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl,
 5. d) pochodzą z rodzin, w których dochódprzeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł (brutto)lub 1800 zł (brutto), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017),
 6. e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. (algorytm obliczenia liczby punktów)
 7. f) Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej – Towarzystwa Samorządowego. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwouzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Jeżeli jesteś zainteresowany programem, to zgłoś swoją kandydaturę do stypendium (druk zgłoszenia). Komisja stypendialna wyłoni osoby, którym  zostaną udzielone rekomendacje.

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 lipca  2017r

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami Aplikowania

w pozostałych segmentach 

W razie pytań proszę dzwonić: kom. 797 901 114 Monika Kosmalska-koordynator programu.

 

 

 

 

STYPENDIA DLA MATURZYSTÓW – Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Utworzono: 04 maj 2017

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

 

Fundusz utworzony w 2008 roku przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony Winiarskiej-Feleszko. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego.

 

Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości. Fundusz oferuje:

 

*stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku (od września do czerwca),

*możliwość uzyskania ze strony przyjaciół Funduszu pomocy w zaaklimatyzowaniu się w Warszawie, znalezieniu mieszkania, miejsca praktyki, dorywczej pracy itp.

 

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych, rekomendowani m.in. przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie.

 

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać

do 1 czerwca 2017 roku. 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku

 

proszę o kontakt telefoniczny: 

797 901 114

Monika Kosmalska – Koordynator Programu StypendialnegoProszę o kontakt telefoniczny: 

 

Regulamin Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

 1. Z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego fundowane są stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Muzyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Teatralna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz stypendia na II rok studiów dla stypendystów Funduszu.

 

 1. Kapituła Funduszu w pierwszej kolejności przyznaje stypendia osobom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

 

 1. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na I rok studiów Fundusz oferuje:
 2. wsparcie naukowe udzielane przez opiekunów w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnie bezpośrednich spotkań w trakcie roku akademickiego;
 3. stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
 4. pomoc w aklimatyzacji w Warszawie (znalezieniu miejsca odbywania praktyk, mieszkania, pracy, w poznaniu zasad funkcjonowania w dużym mieście).

 

 1. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
 2. zdają maturę w danym roku szkolnym;
 3. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych w pkt. 1;
 4. pochodzą z niezamożnych rodzin;
 5. są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne;
 6. otrzymają rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanselub Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”.

 

 1. Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
 2. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
 3. kopie: świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum oraz wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych;

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectw i wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej” (decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Rekomendacja organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse lub Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” powinna być przysłana bezpośrednio do Fundacji im. Stefana Batorego e-mailem na adres: szanse@batory.org.pldo 1 czerwca.

 

 1. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: Wojtek Feleszko, Jakub Boratyński, Agnieszka Graff, Marek Kochan, Iwona Kowalczewska, Paulina Pietkiewicz, Krzysztof Piasecki, Katarzyna Zakroczymska (z ramienia fundatorów) oraz przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

 

 1. Kapituła wybiera co najmniej 3 kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. Preferowani są kandydaci wybierający studia na wymienionych w pkt. 2 kierunkach Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie spełnią warunków określonych w punkcie 13.

 

 1. W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batoregopowiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

 

 1. Kapituła ma prawo przyznać promesę stypendium kandydatom, którzy nie spełniają wymogu 4e niniejszego regulaminu, o ile spełniają pozostałe kryteria.

 

 1. Wraz z promesą stypendium uczeń i organizacja rekomendująca otrzymują kontakt do indywidualnego opiekuna stypendysty z grona Przyjaciół Funduszu (adres poczty e-mail, numer telefonu). Przydzieleni opiekunowie udzielają stypendyście wsparcia naukowego w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnych bezpośrednich spotkań w trakcie roku akademickiego.

 

 1. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

 

 1. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
 2. przedłożenie do 30 sierpnia zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
 3. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;
 4. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.

 

 1. Stypendysta zobowiązuje się do pomocy przy organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Funduszu oraz do przedstawienia, po każdym semestrze studiów, informacji o swojej aktywności naukowej i społecznej.

 

 1. Stypendysta straci prawo do stypendium,jeśli:
 2. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
 3. przerwie studia;
 4. otrzyma stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dniod ich zaistnienia.

 

 1. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 15, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.
 2. Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II rokstudiów w wysokości 600 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca). Decyzję o przyznaniu co najmniej jednego stypendium podejmuje Kapituła Funduszu w terminie do 30 października, biorąc pod uwagę: średnią ocen stypendysty na I roku studiów, aktywność naukową i społeczną oraz zaangażowanie w działania na rzecz Funduszu.

Ubiegający się o stypendium powinni złożyć w terminie do 10 października:

 1. a)      wniosek o stypendium na II rok studiów w formie eseju „Mój pierwszy rok studiów”, zawierający informację o aktywności naukowej i społecznej,
 2. b)      zaświadczenie o zarejestrowaniu się/zakwalifikowaniu się na kolejny rok studiów oraz poświadczoną informację o ocenach  uzyskanych na I roku (np. ksero indeksu, inne),
 3. c)      oświadczenie o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia.

Formularz dla kandydata
Formularz dla organizacji rekomendującej

 

 

 

 

Stypendialny Grupy Pracuj

Fundusz utworzony w 2015 roku z darowizny Grupy Pracuj.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami:

 • w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • w Lublinie: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
 • w Rzeszowie: Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej,
 • w Warszawie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na wymienionych powyżej uczelniach i kierunkach, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).
Fundusz oferuje stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca), doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta /stypendystka.

W 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11 studentom na łączną kwotę 69 300 zł.


Zasady ubiegania się o stypendia 
więcej


Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 31 lipca 2017 roku.

Osoby, które chcą przekazać darowiznę na Fundusz proszone są o przekazywanie wpłat na konto Fundacji Batorego: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem: Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj.

 

 

 

 

 

 

Mamy zaszczyt skierować do uczniów Państwa Szkoły ofertę udziału we wstępnych kwalifikacjach do programu stypendialnego ,, The Kronospan Scholarship”. Jest to wspólna inicjatywa Babson College oraz Fundacji Kronospan, adresowana do uczniów najlepszych szkół średnich w Polsce.

Fundacja Kronospan już po raz szósty oferuje program stypendialny, który kierowany jest dla Licealistów Europy Środkowo- Wschodniej. Oferta dedykowana jest dla maturzystów w roku szkolnym 2017/18, czyli dla uczniów rozpoczynających ostatnią klasę liceum/technikum we wrześniu 2017r.

Stypendium umożliwia studiowanie w Babson College, jednej z najlepszych amerykańskich uczelni przedsiębiorczości (www.babson.edu), która znajduje się w Wellesley, Massachusetts, 20 kilometrów od Bostonu. Uczelnia od 15 lat znajduje się w rankingu najlepszych amerykańskich programów studiów biznesowych.

Fundacja Kronospan (www.kronospanfoundation.org)  pokrywa wszystkie koszty związane z 4-letnim okresem studiowania w Babson College (USA), w tym czesne, zakwaterowanie, podręczniki, ubezpieczenie zdrowotne oraz transport z/do USA. Koszt oferowanego stypendium wynosi 250 000 USD. Po ukończeniu 4- letnich studiów student uzyskuje tytuł licencjata.

Aby aplikować o stypendium należy założyć konto na stronie internetowej: www.scholarship.kronospanfoundation.org oraz  załączyć następujące dokumenty przetłumaczone na język angielski(nie jest konieczne tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego):

 

 • życiorys- ogólne informacje o sobie,
 • esej, który pomoże nam lepiej poznać kandydata – ok. 250 słów,
 • wszystkie dotychczasowe świadectwa szkoły średniej- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dotychczas otrzymanych świadectw począwszy od I klasy szkoły średniej),
 • list rekomendacyjny od nauczyciela, pracodawcy lub mentora,
 • wniosek Kronospanu (Kronospan Supplement)- obowiązuje w późniejszym procesie rekrutacyjnym.

 

 

Czas składania aplikacji mija 12 września 2017r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za program stypendialny w Polsce.

Justyna Psik tel. 77 4004 564

Justyna Kantek tel. 77 4003 559

 

 

 

 

Fundusz Stypendialny TALENTY

Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami. Fundusz wspiera młodych, zdolnych i wrażliwych społecznie ludzi, którzy działają aktywnie w obszarze swoich zainteresowań i odnoszą w nim sukcesy.

Termin składania wniosków do 30.06.2017 r.

Szczegółowe informacje nt. zasad przyznawania stypendiów można znaleźć w regulaminie (do pobrania poniżej).

Wypełniony wniosek prześlij na adres: Fundusz Stypendialny Talenty – ul. gen. T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Informacje pochodzą ze strony www.fundusz-talenty.pl

 

 

 

Stypendia sportowe Fundacji Mariusza Wlazłego

Program stypendialny został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w wieku od 10 do 17 lat, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.

Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty, którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wynosiła 3,7 i więcej;
 • posiadają udokumentowane osiągnięcia sportowe w zakresie siatkówki;
 • sport jest dla nich pasją i powołaniem;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Spośród chętnych ubiegających się o przyznanie stypendium, Fundacja zamierza wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym poziomie materialnym.

Wnioski o stypendium można składać przez cały rok kalendarzowy. Wypełnione wnioski i podpisane oświadczenia należy wysyłać drogą pocztową na adres Fundacji.

Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawna za prawdziwość danych podanych w składanych dokumentach.

Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjawlazlego.pl

 

 

 

 

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń

Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
 • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).

W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

 • opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
 • w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: www.fabrykimarzen.org

 

 

 

 

III edycja programu stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn

8 marca 2017 roku startuje III edycja Programu stypendialnego „Nowoczesne technologie dla dziewczyn”.

O programie
„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną zaproszone również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Do udziału w programie organizatorzy zapraszają maturzystki 2017 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” organizatorzy rozdysponują dwadzieścia pięć stypendiów na rok akad. 2017/18.

REGULAMIN PROGRAMU

REKRUTACJA
1. W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:
– maturzystki 2017, które podejmą studia w roku akademickim 2017/2018 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
– studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.

 1. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim (do pobrania poniżej).
 2. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 3. Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.
 4. Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 5. Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:

I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:

– od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych

– do 14 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki

– do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (12-16 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).

 1. Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.
 2. Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2017.
 3. Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.

DOKUMENTY
10. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:

a). MATURZYSTKI 2017
– Świadectwo maturalne
– Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku (Lista)

W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów – do 30 czerwca 2017 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 14 sierpnia 2017 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
b). STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich

– Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 12 września 2017 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.

c). STUDENTKI
– Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.

Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.

d). Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

STYPENDIUM
12. Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:

I transza – do 30 listopada 2017,

II transza – do 31 marca 2018.

 1. Każda stypendystka będzie miała możliwość współpracy z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu „Nowe technologie dla dziewczyn” (siedziba Intel w Gdańsku, październik 2017).

STAŻE
14. Wybrane stypendystki będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

PROGRAM ALUMNI
15. Absolwentki programu zostaną zaproszone do udziału programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.

KONTYNUACJA

 1. Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok akad. 2017/18. Organizatorzy przewidują kontynuację programu w kolejnych latach. Decyzja o kontynuacji programu będzie podejmowana każdorazowo na początku roku kalendarzowego.

ZMIANY
17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendiadladziewczyn.pl