KONKURS PLASTYCZNy „Logo obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości”

Data publikacji: czerwiec 2017

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO„Logo obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości”

 

 • 1

Organizatorem konkursu jest: Miejski Dom Kultury pod patronatem Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 15 maja 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

 • 2

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Konkurs odbywać się będzie w jednej kategorii – OPEN (wszystkie grupy wiekowe):
 2. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 20 czerwca (wtorek) 2017 r.
 3. Przekazane na konkurs, wcześniej niepublikowane prace muszą być pracami własnymi, wykonanymi jako grafika komputerowa. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń prac w imieniu osób trzecich lub prac wykonanych przez osoby trzecie.
 4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem, tzn. przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. Podczas przygotowywania pracy, korzystając z elementów zewnętrznych należy przestrzegać praw autorskich!!!
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie dyskwalifikację pracy lub utratę prawa do nagrody.
 • 3

Tematyka i forma prac konkursowych

 1. Celem konkursu jest opracowanie logo – znaku graficznego towarzyszącego obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości w powiecie szłupeckim
 2. Projekt logo może zawierać cyfrę „100” lub „11 XI” oraz dowolne elementy związane z rocznicą.
 3. Forma pracy – graficzny projekt komputerowy.

Graficzne projekty komputerowe muszą być nadesłane na płycie CD (jako plik graficzny: jpeg btm png itp.) wraz z wydrukiem na kartce formatu A4 z zachowaniem oryginalnych barw. Plik nie może być zapisem adresowanym do programu komputerowego (Corel, Photoshop itp.)

 1. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę, w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem autora na adres:

Miejski Dom Kultury ul. Traugutta 5, 62-400 Słupca.

 1. Druga dołączona do projektu, oznaczona na zewnątrz identycznym godłem i zaklejona koperta powinna zawierać:

– imię i nazwisko autora, adres, nr tel. komórkowego lub stacjonarnego.

 1. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • 4

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Prace oceni jury powołane przez organizatora.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność pomysłu.
 3. Decyzją jury przyznane będą nagrody. Wręczenie nagród nastąpi podczas jednej z imprez okolicznościowych poświęconych obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości.
 4. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca czerwca 2017 r..
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz zrzeka się praw autorskich na rzecz organizatora, który ma prawo dysponować logo przy organizacji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.mdkslupca.pl oraz www.miasto.slupca.pl oraz na stronach internetowych starostwa i gmin powiatu słupeckiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 4. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 5. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 6. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 7. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.