Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Data publikacji: czerwiec 2015

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym

 

nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy jest jedną z dwóch szkół ponadgimnazjalnych z wielkopolski, które biorą udział w drugiej edycji tego projektu.

 

Projekt był realizowany od marca do czerwca, a po wdrożeniu Programu Współpracy będzie kontynuowany przez następne dwa lata.

 

23 marca 2015r i 26 maja 2015r. w Licheniu odbyły się warsztaty, w których uczestniczył zespół RUN (Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele). Nasz zespół składa się z 2 rodziców – pani Joanna Ansion i pani Aneta Wysocka, 2 uczniów – Wiktoria Głowacka i Anna Sypniewska oraz 2 nauczycieli – Wioletta Nyszler i Joanna Sypniewska-Piwowarczyk. Pomiędzy warsztatami nasz zespół zorganizował trzy debaty w trakcie których została podjęta próba odpowiedzi na pytanie:

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej Szkole”?

 

Wnioski z debaty rodziców (14.04.2015r.)

 • Wspólna organizacja imprez szkolnych np. połowinki, studniówka.
 • Większa otwartość nauczycieli , szersze spojrzenie na ucznia nie tylko przez pryzmat własnego przedmiotu; większa elastyczność nauczycieli.
 • Zwiększenie liczby kółek zainteresowań np. fotograficzne, trekkingowi, teatralne. (nie tylko zajęcia przygotowujące do matury).
 • Połączenie zainteresowań uczniów z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym rodziców poprzez zorganizowanie zajęć np. gotowania, tańca itp.
 • Rodzice zaznaczyli, że na tym etapie edukacji ich dzieci chcą być samodzielni i coraz mniej chcą współpracować z rodzicami.

Wnioski z debaty nauczycieli (21.04.2015r.)

 • Nauczyciele powinni aktywnie włączać rodziców w życie szkoły – w organizację imprez szkolnych takich jak studniówka, połowinki; w opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek,

organizować więcej imprez i spotkań we współpracy z rodzicami, wspólne organizować projekty edukacyjne oraz zaangażować rodziców w wymiany międzynarodowe.

 • Przekonać rodziców do przejęcia inicjatywy .
 • Uczniowie angażują się w pracę na rzecz szkoły i rozwijają swoje zainteresowania.
 • Spadek frekwencji rodziców na wywiadówkach po wprowadzeniu dziennika internetowego.
 • Rodzice nie korzystają z indywidualnych dyżurów nauczycieli.
 • W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów (w zależności od zainteresowań uczniów).
 • W naszej szkole cenimy dobrą atmosferę pracy, koleżeństwo, zaangażowanie większości nauczycieli w zajęcia pozalekcyjne, a przeszkadza nam natłok zadań szkolnych i osobistych.

 

Wnioski z debaty uczniów (13.05.2015r.)

 • W szkole warto zorganizować dodatkowe miejsce gdzie uczniowie mogliby zjeść posiłek i odpocząć oraz więcej ławek na korytarzach.
 • Przestrzeganie zapisów w Szkolnym Systemie Oceniania.
 • Odpowiedni dobór tematyki zajęć pozalekcyjnych.
 • Większe zainteresowanie nauczycieli tym co się dzieje wśród uczniów.

 

15 czerwca 2015r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca ogólnopolski projekt systemowy „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. W konferencji wzięło udział ponad 490 przedstawicieli szkół z całej Polski.

Naszą Szkołę reprezentowała Pani Wioletta Nyszler.

Konferencję uświetniło wystąpienie Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, Prezesa FRDL Jerzego Stępnia oraz prof. Janusza Czapińskiego.