Stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017

Data publikacji: wrzesień 2016
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, itp.; pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania; świadczenia pieniężnego w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728).

P A M I Ę T A J :

wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się jedynie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Informacji udziela także pedagog szkolny