Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Data publikacji: wrzesień 2016

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • Zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego
  • Za poprzedni rok szkolny uzyskały średnią nie niższą niż 4,21
  • Średni miesięczny dochód uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto (osoby samotnie wychowujące dzieci – 740 zł netto)

Informacji udziela pedagog szkolny: Aleksandra Nowak